Maandelijks archief: juni 2015

Het kan als je het wilt!

Energieneutraal, een woord wat bij iedereen gelijk wel iets oproept. Zowel vragen als ideeën. Sommigen zeggen dat energieneutraal niet kan en anderen laten zien dat energieleverend al de standaard is. Hoe kan het dat mensen zo verschillend naar de opgave kijken?  Hoe creëer je een gemeenschappelijk vertrekpunt van een samengestelde huisvestingsopgave? De Kantoor vol Energie Survey biedt uitkomst.

Vanuit het programma Energiesprong | Kantoor vol Energie van Platform31 is 2 jaar geleden de zoektocht begonnen naar het startpunt van de verduurzaming van de bestaande kantoren voorraad. Met de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan, is het startpunt duidelijk geworden. Je moet eerst de thermometer in je organisatie steken om alle stakeholders te laten aangeven hoe ze de organisatie nu zien en wat het ambitieuze toekomstbeeld is als het gaat om de kernwaarden van de organisatie m.b.t. het huisvestingsvraagstuk.

Kennis zit ons niet in de weg, het niet weten laten we onbenut!
Hoeveel procent van alle kennis die er op de hele wereld beschikbaar is ‘weet’ je als individu? Een ieder die je dat vraagt ziet zijn ‘kennis’, los van opleiding en status, als een zeer minimaal percentage. Op de vraag wat ‘denk je te weten’ wordt een veel hoger percentage geantwoord dan wat je werkelijk ‘weet’! Dat wat waarvan we ‘weten dat we het niet weten’ ligt hier vaak tussen in. Het grootste deel beslaat ‘dat wat we niet weten, dat we het niet weten’! En met dat we zo nieuwsgierig  zijn om onze kennis te vergroten, blijkt dat gaandeweg procentueel dat ‘wat we weten’ kleiner wordt en dat ‘wat we niet weten, dat we het niet weten’ groter. Om tot uitvoer te komen van een hoge ambitie is het dus zaak te vragen om wat je wil bereiken en niet te vragen naar wat je al weet (bestek).

plaatjewytze

I don’t know – from Sarah Kesher

Survey: Inzicht en ambitie als startpunt
Beheersbaarheid is het virus wat beslag heeft gelegd op ons organiseren en denken. En dat wordt vaak aangestuurd vanuit dat ‘wat we weten of denken te weten’ Maar met het stellen van een aantal vragen wat goede huisvesting voor je organisatie kan betekenen ontstaat een waslijst aan nieuwe inzichten. Er zijn namelijk volop kansen voor je organisatie, die het verschil kunnen gaan maken als je vraagt wat de ambitie is en hoe belangrijk je de huisvesting gerelateerde onderwerpen vindt.

Babylonische spraakverwarring
Om de verschillen en de overeenkomsten in kaart te brengen is er een survey opgesteld die op basis van 30 vragen in kaart brengt hoe je er als individu de organisatie ziet en hoe je vindt dat de toekomst eruit moet zien. Omdat je het huisvestingsvraagstuk met de survey in een bredere context kan plaatsen ervaar je de belangen (van o.a. HR, Branding, FM, CSR, Financiën, inkoop) en de kansen wat goede huisvesting voor de organisatie als geheel kan betekenen. Hier kun je de survey* zelf invullen.

We kunnen veel sneller omschakelen dan we denken als we waarden, ambities en doelen benoemen en blijven najagen. De survey laat zien waar de willenschap zit bij ieder van de verschillende stakeholders en daarmee vormt het een prachtig startpunt voor dialoog.

* Als je de survey breder in de organisatie wil uitzetten, bij het management, of bij medewerkers dan maken we hiervoor een eigen account aan en kan je samen met het team van Kantoor vol Energie de inzichten omzetten in een proces van aanpak. Neem hiervoor contact op met Wytze Kuijper – Aanjager Kantoor vol Energie – wytze.kuijper@kantoorvolenergie.nl of bel 0622.968568.

 

Ronde tafels Kantoor vol Energie

De transitie van bestaande kantoren naar gezond, comfortabel en energieneutraal is afhankelijk van veel factoren en veel stakeholders zullen gelijktijdig de juiste stappen in dezelfde richting moeten zetten. Het gaat niet over een beetje beter en anders doen, maar over de transitie van een systeem dat radicaal om moet. Daarom is het transitiepad dat Energiesprong bewandelt een multi-actor, multi-issue en synchroon proces. Alles en iedereen moet tegelijkertijd de zelfde kant op bewegen. Alleen dan heeft een transitie kans van slagen. Het startpunt van de transitie ligt bij de andere vraag van de eindgebruiker. Een energieneutrale huisvestingsvraag, die aantoonbaar aansluit bij hun primaire proces, leidt tot een andere kijk op techniek, investeringen, financiering, vastgoedwaarde, zekerheden en garanties, samenwerking, juridische zaken, etc.

De eerste ervaringen met een andere kijk op deze issues door verschillende actoren hebben we ervaren tijdens de ontmoetingen tussen vragers en aanbieders. Er hebben verschillende dialogen plaatsgevonden tussen de vragende programma deelnemers enerzijds en aanbiedende marktpartijen anderzijds. De aanbieders omarmen de andere vraag en zijn bereid om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe proposities met energieneutraal als uitgangspunt. Voor verschillende de vragende partijen geldt ondertussen dat zij intern ook een transitie doorlopen om anders met hun huisvestings- of vastgoedvraagstuk om te gaan. Dat proces is nog gaande, waarbij op alle niveaus in de organisatie, gelijktijdig drempels genomen moeten worden om een stevig fundament te leggen onder hun ambities. Wij verwachten dat meerdere vragers deze fase rond de zomer afronden, waarna hun definitieve, energieneutrale huisvestingsvraag gedeeld kan worden met de markt.

Ondertussen zijn er een aantal issues herkend, die generiek zijn voor alle opgaves. Kantoor vol Energie wil daarom vooruitlopend op de definitieve vraag de markt uitnodigen om voor de zomer enkele van deze issues te agenderen in drie ronde tafel bijeenkomsten.

  • De taxatiewaarde van gezonde, comfortabele en bovendien energieneutrale kantoren

Taxeren van vastgoed is sterk gericht op het waarderen van vaste cashflows en op het inschatten van risicoscenario’s. Vergelijkingsmateriaal uit het verleden is daarbij van belang als richtlijn en ter verificatie van de uitkomst. Hoe doe je dat wanneer de cashflow afhankelijk wordt van de gebouwprestaties en van de toegevoegde waarde voor het primaire proces van de eindgebruiker? Welke betekenis hebben taxaties uit het verleden nog, als het systeem van afrekenen per vierkante meter wordt ingewisseld voor een systeem dat afrekent op basis van prestaties?

  • Hospitality overeenkomst in plaats van een standaard verhuurcontract

Eindgebruikers zien huisvesting als bedrijfsmiddel en niet als kostenpost. Zoals alle bedrijfsmiddelen moet ook huisvesting een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen van de eindgebruiker. Hoe definieer je deze toegevoegde waarde, maak je deze meetbaar en gegarandeerd en hoe leg je deze vast in een overeenkomst? Het ROZ contract is daarvoor ongeschikt en een Green Lease overeenkomst lijkt ook niet de uitkomst.

  • Voorspelbaarheid en garanties op gebouwprestaties

Eén van meest gehoorde belemmeringen om te investeren in verduurzaming en in energiebesparing is de onzekerheid over de toekomstige opbrengsten. Door de inzet van de juiste techniek, gebruik van bestaande data, software en andere samenwerkingsvormen nemen de voorspelbaarheid en zekerheden toe. Welke beloftes kunnen de aanbieders doen aan de eindgebruikers en hoe krijgen zij zekerheid over de opbrengsten?

Er zijn meerdere actoren betrokken en de oplossingen en kansen kunnen alleen synchroon ontstaan. Ben jij out-sider, ervaringsdeskundige of game changer en wil je een bijdrage leveren aan de transitie van het systeem, meld je dan aan voor één van deze ronde tafels.

Meer informatie en de data van de ronde tafels vind je hier